Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) upravují vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování a užívání Služby související s Doplňkem. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, kterou strany uzavírají (dále také „Smlouva“) okamžikem objednání Doplňku. Uživatel potvrzuje, že si Podmínky přečetl a že s nimi souhlasí.
 1. Kontakty a některé definice
  • Ceník je ceník Služby nacházející se v Profilu a na https://operatornaklik.cz/shoptet/.
  • Poskytovatel je společnost Ejlat partners s.r.o., se sídlem Na pískách 1274/74, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 08231583, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 315208 vedenou u Městského soudu v Praze, kontaktní e-mailová adresa [email protected].
  • Profil je webová stránka Služby dostupná na adrese www.operatornaklik.cz/shoptet.
  • Shoptet je společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 28935675, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25395 vedenou u Městského soudu v Praze.
  • Služba je služba poskytovaná na základě Smlouvy spočívající v poskytnutí doplňkového modulu chatu, telefonního čísla a kapacity operátora. Službu poskytuje Poskytovatel prostřednictvím Shoptet doplňku s názvem Operátor na klik (dále také „Doplněk“). Doplněk je součástí Služby a je prostřednictvím API propojen s internetovým obchodem Uživatele u Shoptetu (dále také „E-shop“). Popis a rozsah Služby je upřesněn v www.operatornaklik.cz/shoptet.
  • Uživatel je uživatel Služby, který s Poskytovatelem uzavřel Smlouvu.
   
 2. Podmínky užívání Služby
  • Službu poskytuje Uživateli přímo Poskytovatel jako provozovatel Doplňku. Shoptet není provozovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah. Uživatel souhlasí s tím, že Shoptet nemá povinnost poskytovat mu ve vztahu ke Službě žádné služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Uživatele nebo nároků jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody, porušení právních předpisů (např. v oblasti zpracování osobních údajů) nebo jiných práv.
  • Aby mohl Uživatel začít užívat Službu, musí si nejprve u Shoptetu vytvořit uživatelský účet a pořídit si od Shoptetu E-shop. Tento E-shop musí být lokalizován v českém jazyce; bude-li E-shop v jiné jazykové lokalizaci, Služba nemusí fungovat nebo nemusí být vůbec dostupná. Dále si Uživatel musí vytvořit uživatelský účet přímo u Poskytovatele (zde https://doplnky.shoptet.cz/operator-na-klik), poskytnout v této souvislosti Poskytovateli veškerou vyžádanou součinnost a podklady (zejména informace, dokumenty a přístupy) a pořídit si některý z poskytovaných z poskytovaných variant.
  • Po přihlášení do svého uživatelského účtu u Shoptetu si Uživatel může Službu objednat tak, že na Profilu vyjádří souhlas s těmito Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů zaškrtnutím příslušných políček a klikne na tlačítko „Objednat Doplněk“.
  • Objednáním Služby poskytuje Poskytovatel Uživateli přístup a oprávnění k jejímu užívání. Součástí Služby je oprávnění k užívání Doplňku v režimu SaaS (Software as a Service), tj. Doplněk je možné zapínat a vypínat v on-line administraci uživatelského účtu u Shoptetu. Doplněk má také svou vlastní administraci, prostřednictvím které k němu může Uživatel přistupovat, měnit jeho nastavení nebo a získávat statistiky o jeho užívání.
  • Doplněk je po zapnutí potřeba propojit s E-shopem Uživatele. K tomuto propojení ve většině případů dochází zcela automaticky. Dále je Doplněk nutné propojit s uživatelským účtem u Poskytovatele, a to tak, že Uživatel v administraci Doplňku zadá identifikační údaje k uživatelskému účtu u Poskytovatele (e mail, heslo).Může se stát, že Poskytovatel požádá Uživatele o součinnost za účelem zprovoznění Doplňku. V takovém případě bude Uživatel postupovat podle instrukcí, které mu Poskytovatel předá. V opačném případě nemusí Poskytovatel Službu Uživateli zprovoznit.
   
 3. Pravidla užívání Služby
  • Uživatele se zavazuje, že bude:
   1. užívat Službu pouze obvyklým způsobem a výhradně pro svou potřebu;
   2. neprodleně oznamovat jakoukoliv jemu známou skutečnost, která by mohla ovlivnit užívání Služby (např. nadměrná návštěvnost E-shopu), a to zasláním zprávy na kontaktní e‑mailovou adresu Poskytovatele;
   3. udržovat podklady pro operátory v aktuálním stavu a oznamovat Poskytovateli jakoukoli jejich změnu alespoň 48h předem, přičemž Poskytovatel neodpovídá za legálnost ani faktickou správnost dodaných podkladů a nemá povinnost je jakkoli přezkoumávat;
   4. hlásit Poskytovateli cokoliv spojeného s poskytováním Služby, co podle Uživatele porušuje Podmínky nebo práva Uživatele či třetích osob, a to zasláním zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Poskytovatele.
  • Uživatele se zavazuje, že nebude:
   1. užívat Službu jakýmkoliv způsobem, který je nezákonný, zavádějící, diskriminující nebo podvodný, porušuje práva jiných osob (např. spotřebitelů), nebo je jakýmkoliv jiným způsobem nevhodný pro Službu;
   2. podnikat pokusy o získání přístupu k jakékoli části Služby, k níž mu nebyl udělen přístup, pokoušet se o připojení k cizímu uživatelskému účtu, aniž by k tomu měl oprávnění, přetěžovat Službu jejím automatizovaným užíváním, narušovat bezpečnostní opatření Služby nebo na ni podnikat jiný druhu útoku, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) nebo jiný závadný obsah či kód.
  • Uživatel je dále povinen zajistit, aby veškeré přístupové údaje do Služby a zejména do administrace tvořící součást Doplňku byly uchovávány v tajnosti a chráněny před zpřístupněním, zveřejněním a/nebo zneužitím ze strany třetích osob, a aby byla Poskytovateli bezodkladně ohlášena ztráta přístupových údajů a/nebo podezření na jejich odcizení nebo zneužití. Pokud dojde ke ztrátě přihlašovacích údajů nebo bude mít Uživatel podezření, že mohly být odcizeny nebo zneužity, je povinen ihned zakročit, zejména požádat Poskytovatele o jejich zablokování. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, která vznikne porušením této povinnosti Uživatelem nebo jinými osobami, který Uživatel poskytne přihlašovací údaje do Služby.
  • Všechny osoby, kterým Uživatel umožní užívání Služby, musí být seznámeny s podmínkami jejího užívání podle těchto Podmínek. V případě, že osoba odlišná od Uživatele získá přístup do Služby, odpovídá Uživatel za jednání této osoby při užívání Služby a odpovídá za škodu, která tím Poskytovateli vznikne. Poskytovatel však za škodu, která tím vznikne Uživateli, neodpovídá.
  • Pokud Uživatel nebo osoba, které Uživatel Službu zpřístupní, poruší jakoukoliv svoji povinnost nebo pravidlo ujednané v tomto článku, zejména pokud podnikne pokus o získání přístupu k jakékoli části Služby, k níž jim nebyl udělen přístup, přetíží Službu jejím automatizovaným užíváním, nebo naruší její bezpečnostní opatření, je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši [•] Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení příslušné povinnosti a její zaplacení nevylučuje právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.
  • Předmět a rozsah Služby může Poskytovatel dle vlastního uvážení měnit nebo aktualizovat. O podstatných zásazích do Služby však bude Poskytovatel Uživatele předem informovat prostřednictvím administrace Doplňku.
   
 4. Cena a platební podmínky
  • Cena za poskytování Služby je stanovena Ceníkem, přičemž je založena na kreditovém systému (tj. Uživatel si předem zakoupí určitý počet kreditů, které čerpá na jednotku užívání Služby). Zakoupené kredity se vždy vztahují pouze k jednomu E-shopu a pokud se strany nedohodnou jinak, nejsou kredity převoditelné mezi různými E-shopy. Aktuální stav kreditů Uživatele je uveden v jeho uživatelském účtu u Poskytovatele.
  • Ceník může Poskytovatel průběžně měnit, zejména v reakci na inflaci, změny cen služeb třetích stran a jiné faktory na trhu. Změna Ceníku je účinná okamžikem uveřejnění nového Ceníku. Ceny a jakékoliv další částky uvedené v Ceníku, nabídce, prezentaci nebo marketingovém materiálu Poskytovatele jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), neuvede-li Poskytovatel výslovně jinak. Cena bude Uživateli účtována s DPH a Uživatel se zavazuje cenu společně s DPH zaplatit.
  • Veškeré další daně, poplatky, dovozní cla či jiné finanční povinnosti vůči orgánům veřejné moci nejsou započítány do ceny a nese je výhradně Uživatel. To se týká například srážkové daně z poskytnuté licence či cla. V případě, že bude Poskytovatel povinen tyto poplatky zaplatit, zavazuje se Uživatel tyto poplatky Poskytovateli nahradit na základě vystavené faktury.
  • Cena za kredity pro užívání Služby se platí předem, a to bezhotovostně bankovním převodem nebo platební kartou online. V případě platby kartou prostřednictvím platební brány online je Uživatel povinen řídit se pokyny a podmínkami provozovatele platební brány. V případě platby bankovním převodem je třeba cenu zaplatit nejpozději do 15 dnů, v opačném případě bude požadavek na koupi kreditů stornován.
  • Závazek Uživatele zaplatit cenu za kredity je splněn okamžikem připsání příslušné ceny na určený účet Poskytovatele. Nejpozději do 1 pracovního dne poté budou kredity připsány na uživatelský účet u Poskytovatele a Uživatel je může začít čerpat. Uživatel bere na vědomí, že v případě nedostatku kreditů nebo jejich vyčerpání není Služba funkční. Po každém nákupu kreditů vystaví Poskytovatel elektronickou fakturu a zašle ji na e-mailovou adresu Uživatele.
  • Kredity musí být za Službu vyčerpány nejpozději do 6 měsíců ode dne jejich zakoupení. Pokud kredity nebudou v této lhůtě využity, zaniknou bez náhrady a budou automaticky odečteny z uživatelského účtu. Není-li v Podmínkách uvedeno jinak, kredity jsou nevratné, peníze zaplacené za nákup kreditů se za žádných okolností nevracejí a Uživatel nemá v této souvislosti nárok na žádnou kompenzaci.
  • V případě, že se Uživatel dostanete do prodlení se zaplacením ceny za poskytování Služby nebo jakékoliv jiné vyúčtované částky, může Poskytovatel:
   1. požadovat zaplacení smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení,
   2. pozastavit poskytování Služby až do doby uhrazení všech neuhrazených dlužných částek, v takovém případě se prodlužují veškeré lhůty pro plnění povinností Poskytovatele, a/nebo
   3. po předchozím oznámení s dodatečnou lhůtou 5 dnů k nápravě zablokovat Uživateli přístup ke Službě, a to až do doby, kdy budou uhrazeny všechny neuhrazené dlužné částky. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu, která uplatněním tohoto práva vznikne Uživateli nebo jiným osobám.
  • Poskytovatel může na základě své výhradní úvahy poskytnout Uživateli zdarma určitý počet kreditů (zejména k vyzkoušení Služby). V případě jejich nevyužití do 6 měsíců od poskytnutí však propadají bez náhrady a Uživatel nemá v této souvislosti nárok na žádnou kompenzaci.
   
 5. Oprávnění k užívání Služby
  • Poskytovatel uděluje Uživateli nevýhradní oprávnění k běžnému užívání funkcionalit Služby. Oprávnění je časově omezeno na dobu trvání Smlouvy a je omezeno na území České republiky. Oprávnění není možné postoupit (tj. zcela převést) třetí osobě a ani udělit pod-oprávnění. Bez souhlasu Poskytovatele nesmí Uživatel zpřístupnit Službu žádné třetí osobě (body 3.4. a 3.5. těchto Podmínek nejsou dotčeny), ledaže z Podmínek nebo povahy Služby vyplývá jinak. Služba běží na infrastruktuře zajišťované Poskytovatelem, Uživatel tedy nezískává kopii Doplňku, kterou by mohl spouštět ve svém provozním prostředí. Uživateli nebudou předány žádné zdrojové kódy Služby a ani se je nesmí žádným způsobem snažit zjišťovat či získat.
  • Na Službu může Uživatel odkazovat na svých sociálních sítích či v propagačních materiálech. Dále může rozmnožovat, rozšiřovat a zveřejňovat marketingové materiály týkající se Služby, pokud mu je za tímto účelem Poskytovatel poskytne.
   
 6. Provoz, ÚDRŽBA A PODPORA
  • Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude dostupná (tedy bude řádně a bez jakýchkoliv obtíží, poruch či závad možné ji používat způsobem uvedeným v Profilu) nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci. Pokud by se náhodou stalo, že strany naměří jiné údaje týkající se dostupnosti Služby, použijí se údaje Poskytovatele. Za účelem provozování Služby bude Poskytovatel využívat zařízení a služby třetích stran (například Twillio).
  • Poskytovatel však neodpovídá za nedostupnost Služby způsobenou výpadkem tím, že dojde k odstávce, bude zrušen uživatelský účet u Poskytovatele, že bude v souladu s Podmínkami omezen přístup Uživatele k Službě (zejména z důvodu nezaplacení příslušné ceny, resp. vyčerpání kreditů), z důvodu případů vyšší moci dle bodu 10.6. těchto Podmínek, třetími stranami či jinými důvody, které nebylo možné rozumně předvídat. Doba, po kterou trvají následky událostí dle předchozí věty, se nezapočítává do celkového času, ve vztahu ke kterému se dostupnost Služby posuzuje.
  • Poskytovatel může provádět odstávky Služby. Tyto odstávky může provádět nejvýše v rozsahu 5 hodin měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Bude-li to možné, bude Poskytovatel informovat předem Uživatele o každé odstávce prostřednictvím administrace Doplňku, případně jiným vhodným způsobem.
  • V rozsahu událostí, odstávek a přípustné doby nedostupnosti Služby podle tohoto článku 6 (dále také „Výluky“) Poskytovatel negarantuje jakoukoliv úroveň dostupnosti nebo kvality Služby. V době Výluk tedy může být Služba dočasně nedostupná, aniž by tím vznikl Uživateli nárok na jakoukoli náhradu. Poskytovatel neodpovídá za vady, ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo jinou škodu vzniklou v důsledku Výluk.
  • Poskytovatel bude provádět průběžnou správu a údržbu Služby, zejména ji bude aktualizovat pokaždé, kdy v ní objevím závažnou bezpečnostní chybu.
  • Požadavky na poskytnutí technické podpory může Uživatel vznést prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy Poskytovatele. Na požadavky bude Poskytovatel reagovat do 24 hodin od jejich oznámení. Tato reakční doba ale běží pouze v pracovní dny (jakékoliv dny kromě soboty, neděle a dnů pracovního klidu v souladu se zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
   
 7. Ochrana Osobních údajů, Mlčenlivost
  • Zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem se řídí podmínkami uvedenými v příloze č. 1. Není-li v této příloze uvedeno jinak, platí pro ni definice uvedené v Podmínkách.
  • Uživatel odpovídá za informování svých zákazníků o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.
   
 8. Omezení odpovědnosti
  • Smyslem žádného z ustanovení těchto Podmínek není omezit ani vyloučit odpovědnost Poskytovatele v širším rozsahu, než v jakém to umožňují právní předpisy.
  • Služba je poskytována tak, „jak je“, přičemž má pouze funkce uvedené v těchto Podmínkách a dokumentech, na které tyto Podmínky odkazují (např. Profil). Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádnou záruku na fungování Služby ani negarantuje, že je Služba schopna sloužit k určitému účelu.
  • Služba je poskytnuta okamžikem, kdy je Uživateli poskytnut přístup k jejímu užívání. Službu je Uživatel povinen zkontrolovat nejpozději do 3 kalendářních dnů od zahájení jejího poskytování. Případné vady Služby je Uživatel oprávněn písemně vytknout nejpozději ve lhůtě dle předchozí věty. Při vytknutí vad je Uživatel povinen uvést, v čem vady spatřuje, a popsat, jak se vady projevují. Případné řádně a včas vytknuté vady Služby odstraní Poskytovatel dle své úvahy jejich opravením, dodáním náhradního postupu, při kterém se neprojevují (workaround) nebo poskytnutím kompenzačních kreditů, a to v přiměřené lhůtě, která bude činit minimálně 30 pracovních dnů. V případě, že je dle názoru Poskytovatele vada neodstranitelná, může dle svého uvážení odstoupit od Smlouvy nebo poskytnout Uživateli přiměřenou slevu z ceny za poskytnutí Služby. Jiná práva z vadného plnění Uživateli nenáleží.
  • Uživatel je povinen zajistit, aby zařízení a E-shop, jejichž prostřednictvím bude Službu používat, splňovaly systémové požadavky požadované srovnatelnými službami na trhu. Uživatel si je vědom toho, že systémové požadavky se mohou v důsledku aktualizací Služby měnit. Poskytovatel nenese odpovědnost za vady či chyby, které vzniknou nedodržením aktuálních systémových požadavků. Poskytovatel nenese odpovědnost ani za to, že Služba nebude řádně fungovat z jakýchkoliv důvodů na straně Uživatele nebo na straně Shoptetu.
  • Poskytovatel neodpovídá za narušení integrity, ztrátu nebo poškození dat vložených do Služby. Poskytovatel nenese odpovědnost ani za zabezpečení a důvěrnost přenášeného obsahu. Informace o povaze zpracovávaných dat nalezne Uživatel v zásadách zpracování osobních údajů.
  • V rozsahu, v jakém není odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou užíváním Služby vyloučena, odpovídá Poskytovatel maximálně do souhrnné výše (tzn. součet všech nároků za všechny případy dohromady) 5.000 Kč. Shoptet Vám za škodu způsobenou užíváním Služby neodpovídá.
  • Vznese-li vůči Poskytovateli třetí osoba jakýkoliv nárok vyplývající z nebo související s porušením těchto Podmínek ze strany Uživatele, povede Uživatel s touto třetí osobou mimosoudní jednání a poskytne Poskytovateli veškerou možnou součinnost k účinné obraně v soudních, rozhodčích či jiných řízeních, to vše na své náklady, a nahradí Poskytovateli případnou škodu. Škodou se v tomto případě myslí také náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení a/nebo smluvní pokuty a/nebo sankční plnění, která Poskytovatel zaplatí nebo bude povinen zaplatit třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním partnerům) a/nebo jakákoliv jiná peněžitá plnění, která bude Poskytovatel povinen uhradit třetí osobě na základě soudního či jiného pro něj závazného rozhodnutí nebo na základě schváleného smíru.
   
 9. Ukončení Smlouvy
  • Smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou. Smlouva však automaticky zaniká nevyčerpáním kreditů včas nebo pokud se Uživatel déle než 6 měsíců nepřihlásí do uživatelského účtu u Poskytovatele.
  • Smlouvu může kterákoli ze stran i bez udání důvodu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou druhé straně. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet doručením výpovědi druhé straně. Poskytovatel upozorňuje, že může Smlouvu vypovědět zejména z důvodu, že:
   1. mu Shoptet doporučí nebo nařídí ukončení nebo zastavení poskytování Služby nebo se sám rozhodne přestat Službu poskytovat, nebo
   2. zjistí, že Uživatel jakýmkoliv způsobem porušuje tyto Podmínky, právní předpisy nebo práva třetích stran.
  • V případech uvedených v předchozím bodu Poskytovatel může, i bez výpovědi Smlouvy, na základě vlastního uvážení pozastavit nebo trvale zablokovat přístup Uživatele ke Službě, či jej dokonce odstranit. Poskytovatel je také oprávněn neumožnit Uživateli další užívání Služby, pokud mu v minulosti Smlouvu již jednou vypověděl.
  • Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit veškeré vyúčtované částky. Do 1 měsíce od ukončení Smlouvy odstraní Poskytovatel obsah Uživatele ve Službě. Pokud by Uživatel požadoval jeho dřívější odstranění, může Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.
  • Služba je určena pouze podnikatelům. Poskytovatel není povinen poskytovat Službu spotřebitelům.
   
 10. Závěrečná ustanovení
   • Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky i další podmínky, které jsou součástí Smlouvy, zejména ustanovení o ceně, pravidlech chování, oprávnění k užívání Služby nebo odpovědnosti za vady. Případnou změnu oznámí Poskytovatel Uživateli prostřednictvím administrace Doplňku, na Profilu nebo zasláním e-mailu na Uživatelovu adresu. Pokud Uživatel změnu do 14 dnů od oznámení neodmítne, změněné podmínky přijímá. Pokud Uživatel v uvedené lhůtě změnu odmítne, zůstanou v účinnosti původní Podmínky.
   • Smlouva se řídí českým právem. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky věcně a místně příslušnými podle místa sídla Poskytovatele.
   • Smlouva představuje úplnou dohodu stran ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání stran ohledně předmětu Smlouvy.
   • Uživatel není oprávněn jednostranně postoupit Smlouvu ani žádnou pohledávku vůči Poskytovateli, ani jednostranně započíst pohledávku oproti jakémukoliv dluhu vůči Poskytovateli.
   • Strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodli.
   • Vyšší mocí se rozumí veškeré nepředvídatelné okolnosti, které strany nemohou přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), války, kybernetické útoky (například DDoS) a epidemie (včetně epidemie covid-19). V případě zásahu vyšší moci, který kterékoli ze stran brání plnit závazky podle Smlouvy, oznámí dotčená strany tuto skutečnost bez zbytečného odkladu druhé straně s uvedením doby, během které nemůže plnit své povinnosti podle Smlouvy. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy. Událostmi vyšší moci nejsou dotčeny platební závazky Uživatele.
   • Poskytovatel může umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Uživatele na své webové stránky, marketingové materiály a/nebo do Profilu a užívat je jako referenci ve svých nabídkách.
   • Tyto Podmínky jsou účinné od 10.6.2022. Předchozí verze Podmínek jsou dostupné zde https://operatornaklik.cz/obchodni-podminky/
  • 11.

   1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

   2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.